Připomínky ke "koncepční rozvaze železničního mostu a jeho výtoňského předmostí", IPR 02 2019

Připomínky ke
 1. konstatování: koncepční rozvaha odstraňuje památkově chráněný železniční most

 2. zcela chybí jakákoliv zmínka/vyhodnocení hlukových dopadů trojkolejného řešení s deklarovaným významným nárůstem kapacit do hustě zastavěných rezidenčních čtvrtí v k.ú. Vyšehrad, Nové Město, Nusle, Vinohrady.

 3. dopravní řešení s vyloučením automobilové dopravy v části Svobodovy ulice zásadně ohrožuje celou přilehlou rezidenční oblast. Svobodova ulice, ke které v úseku navrhované změny nepřiléhá žádný obytný blok, je svým charakterem přirozenou dopravní trasou, která v obou směrech spojuje oblast od Palackého náměstí do Nuslí. Omezením v tomto úseku se doprava nutně přesune do ulic Podskalí a Vyšehradu, které má výhradně rezidenční charakter. Navrhovaná automobilová trasa je totiž delší, nepřímá a kromě toho na ní bude muset být až dvojnásobné množství světelných signalizací, což je pro mnoho řidičů již dnes pádný důvod pro hledání různých “zkratek”. Stejně tak posílení zátěže na křižovatce Vnislavova / Vyšehradská / Libušina / Vratislavova zásadně zkomplikuje přístupnost Vratislavovy ulice a způsobí nebezpečný dopravní chaos v celé oblasti zmnožením směrů, koncentrovaných do jednoho uzlu. Složité křížení ulic v této oblasti je již dnes dlouhodobě problematické a zasloužilo by si nepochybně komplexní přístup, předložená “rozvaha” však na úkor jednoho částečně zklidněného úseku vnáší do území místo řešení další zásadní dopravní komplikace.

 4. Navržené dopravní řešení by současně vytvořilo jakýsi ostrůvek, v němž by 3 historicky cenné vily při Rašínově nábřeží, včetně prostřední Chocholovy kubistické, byly ze všech stran obehnány kapacitními automobilovými tepnami. Současný neuspokojivý stav by se tedy ještě zhoršil.

 5. v konceptu zcela chybí jakékoliv řešení/generel zeleně - podle návrhu by došlo k masivnímu kácení vzrostlých stromů

 6. návrh likviduje velkou část již dnes silně přetíženého dětského hřiště bez náhrady

 7. je veřejný zájem nějaké stavby konkrétně na místě plně funkčního dětského hřiště se vzrostlou zelení? Nezbytná veřejná budova? Jaká? Ačkoliv z návrhu je patrná snaha o geometrické doplnění stávajícího bloku, historicky zde žádná stavba nestála a navržený objekt brutálně zasahuje do dokončeného a dobře fungujícího prostoru. Jedná se tak spíše o bezohlednou výtvarnou exhibici bez respektu ke skutečnému životu obyvatel města.

 8. neadekvátní a necitlivý je monumentalizující zásah do předprostoru historické výtoňské celnice - opět doprovázený kácením vzrostlé zeleně

Dětské hřiště na Výtoni

Návrh úprav:

 1. zachovat historický, dvojkolejný, památkově chráněný železniční most a prověřit alternativní možnosti rozvoje pražské železniční sítě (viz také připomínky arch. Jaroslava Zimy k návrhu Metropolitního plánu z léta 2018)

 2. železniční zastávku posunout/prodloužit až do blízkosti stávající budovy nádraží Vyšehrad a zapojit do konceptu tramvajovou zastávku Albertov v obou směrech, v návaznosti na vlastní budovu historického nádraží, na zdejší rozsáhlý univerzitní kampus a současně i na Karlovo náměstí s nemocničním komplexem. Tzn. vyřešit křižovatku ulic Na Slupi/Svobodova/Albertov.

 3. v zásadě zachovat stávající dopravní kostru ve Svobodově ulici za současného zkvalitnění jejího parteru s úpravou křižovatky pod viaduktem (u zakončení Vyšehradské ulice)

 4. Naopak alespoň částečně eliminovat průjezdnou automobilovou dopravu v ulici Vnislavově (nad vyústěním Botiče do Vltavy) a vytvořit zde kvalitní zklidněný zelený předprostor před skupinou 3 vil mezi Libušinou, Vnislavovou a Rašínovým nábřežím i s možností částečného odkrytí koryta Botiče

 5. doplnit celkový generel zeleně v celé oblasti - cílový stav

 6. ponechat oblast dětského hřiště bez agresivní stavební intervence a naopak zde doplnit zeleň

 7. drobná stavební intervence v daném bloku je naopak možná v malé proluce při ulici Na Hrobci

 8. Parteru v okolí celnice zachovat komorní “sevřený” charakter jen s případnými drobnými úpravami


K tématu: 30. 9. 2018 – Nesouhlasíme se zmenšením hřiště na Hrobci

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu