Co jsme se dozvěděli na bezpečnostní komisi?

Co jsme se dozvěděli na bezpečnostní komisi?

Robert Veverka, člen bezpečnostní komise: Minulý týden zasedala bezpečnostní komise Rady MČ Prahy 2, na které se probíral návrh rozpočtu pro oddělení krizového řízení a bezpečnosti městské části Praha 2 na rok 2019, dále žádosti o pronájem nebo prodloužení nájemních smluv pro několik subjektů působících na Praze 2 a obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

S návrhem rozpočtu jsem nesouhlasil, protože mi nebyly známy veškeré dílčí nákladové položky. U žádosti o pronájem sociálního bytu pro klienty Doléčovacího centra SANANIM z. ú. jsem navrhl na příští schůzi pozvat ředitelku ústavu, aby členům komise zodpověděla dotazy a přiblížila připravovaný projekt dříve, než bude komisí zamítnut. Dále jsem před prodloužením zvýhodněné nájemní smlouvy navrhl přezkoumat činnost a přínos Klubu vojenské historie SOS družstvo Kallich, který dle svých webových stránek aktivně působil v Praze naposledy v roce 2015.

Členům komise byl předložen návrh usnesení, který bude předkládán do Rady městské části Praha 2. Tímto usnesení Rada MČ Praha 2 bere na vědomí nové znění obecně závazné vyhlášky a konstatuje, že v době těsně před volbami do zastupitelstev obcí nepovažuje za vhodné vést připomínkové řízení v této věci. Vyhláška v tomto znění (vyjmenování jednotlivých míst na území městské části, na kterých je zákaz požívání alkoholu) bude opět značně rozsáhlá a nepřehledná. V návrhu také zcela chybí dosud platné výjimky vztahující se např. na prostory restauračních zahrádek. V předloženém návrhu usnesení je doporučeno zachovat status quo a ponechat ve stávajícím znění obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy č. 12/2008 Sb. HMP, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu