Programové téze pro Prahu 2

Programové téze pro Prahu 2

Praha 2 je krásné místo k městskému životu. Chceme podporovat dobré sousedství pro všechny obyvatele bez rozdílů sociálního či jiného postavení. Všichni jsme sousedé, všichni jsme obyvatelé naší čtvrti, kterou budeme spravovat ku prospěchu všech s péčí řádného hospodáře. Chceme moderní městský obvod.

Bydlení je základní lidská potřeba. Budeme podporovat rezidenty, tedy trvale žijící obyvatele, na úkor krátkodobého ubytování. Budeme rozvíjet obecní nájemní bydlení, uděláme důkladnou inventuru bytového a nebytového fondu, opravíme a pronajmeme prázdné byty a nebytové prostory. Oblast Prahy 2 nemůže být jen pro ty, kteří si mohou dovolit osobní vlastnictví bytů. Kdo žije v našem obvodě, má právo zde bydlet i nadále, ať je to důchodce nebo mladý člověk, který teprve kráčí vstříc životním cestám. Tam, kde to bude možné, vytvoříme menší bytové jednotky pro dostupné bydlení (pro samoživitele, důchodce, rodiny s malými dětmi apod.) a startovací byty pro mladé. Pracovníci ve školství, sociálních službách, policisté, hasiči a další státní zaměstnanci v našem obvodě budou moci využít obecních bytů, aby nemuseli za svou prací, která je veřejnou službou, dojíždět z jiných částí Prahy a okolí. Ulice, veřejný prostor je to, co nás obklopuje, když vyjdeme z našich domovů. Chodníky má ve správě magistrát, to chceme změnit. Chceme je spravovat sami, stejně jako si sami spravujeme bytový a nebytový fond. Bývá „dobrým“ zvykem investovat do chodníků až posledních pár měsíců před volbami, jako je tomu i letos. My naopak považujeme za důležité investovat do chodníků průběžně po celé volební období. Dle podnětů veřejnosti sestavíme plán oprav podle míry poškození chodníků a budeme průběžně informovat o jejich následných opravách (vč. nákladů). Pohyb po městě nemá být překážkovou dráhou, zejména ne pro rodiče s kočárky a lidi se sníženou pohyblivostí.

Budeme se snažit snižovat vizuální smog, redukovat počet dopravních značek, různých přebytečných cedulí a agresivní, nevzhledné reklamy. Postupně sjednotíme městský mobiliář – koše, lavičky či stojany pro kola. Chceme rozšířit počet fontánek na pití a kašen. Provedeme revizi starých pump, necháme je vyčistit a opětovně uvedeme do provozu.

Historicky a architektonicky cenné objekty je třeba opravovat, ne bourat. Požadujeme důkladný dohled orgánů státní správy nad stavem kulturních památek a dodržování povinnosti vlastníka kulturních památek vyplývajících ze zákona. Zachráníme Nádraží Vyšehrad. Budoucí kulturní památky a architektonické skvosty nevzniknou z výběrových řízení na nejnižší cenu, proto požadujeme, aby se stalo standardem, že každé významnější veřejné stavbě předchází architektonická soutěž (i kdyby to měl být třeba „jen“ parkovací dům).

Pro široký přístup ke kulturnímu bohatství je nezbytná veřejná podpora. Knihovny, galerie a muzea jsou místem setkávání, sdílení informací, vzdělávání a seznamování společnosti s kulturním dědictvím. Mohou být prostorem pro společnou diskusi a reflexi společenských otázek, které přináší současná doba.

Pro spokojené sousedství je důležitý komunitní život. Podpoříme všechny druhy aktivit, které zpříjemní soužití obyvatel našeho obvodu. Vytipujeme místa vhodná např. pro komunitní zahrady a aktivně se zapojíme do jejich vzniku. Vedle klasických škol budeme podporovat i školy alternativní a progresivní. Chceme, aby inovativní vzdělávání nebylo doménou jen soukromých škol. Veřej né školy by měly poskytovat různorodé formy vzdělávání v souladu se současnými pedagogickými poznatky tak, aby se neprohlubovala propast v dostupnosti kvalitního vzdělávání. Zároveň podporujeme konkurenci a vzájemnou inspiraci prostřednictvím umožnění vzniku soukromých škol v oblasti, aby nebylo nutné rozvážet děti na okraje Prahy. Budeme podporovat dětské skupiny, jesle a mateřské školy, aby mít děti nemuselo znamenat ztrátu kontaktu s profesí nebo existenční problémy. Zlepšíme vybavení dětských hřišť a sportovišť. Chceme také dbát na dostatek dětských koutků a míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních.

Radnice bude otevřená a přívětivá, s živým vysíláním ze zastupitelstva, s přehledným rozklikávacím rozpočtem až na úroveň faktur. Nebudete muset posílat dotazy dle Zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.), protože všechny aktivity obvodu budou zveřejněny na jeho webu. Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Všechny městské orgány by měly pořádat časté a pravidelné veřejné diskuse, na kterých by prezentovaly svou činnost a své vize. Smart Cities nejsou o „chytrých Wi-Fi houpačkách“, ale o datech, informacích a interakcích, které komunitě, ale nejen jí, zprostředkují příjemnější život – v Praze 2 formou čistšího prostředí, snadnějšího parkování nebo jednodušší komunikace s úřady.

Chceme získávat od občanů, spolků a občanských iniciativ zpětnou vazbu k činnosti obvodu. Stejně tak vyjdeme vstříc občanům, kteří chtějí ve svém okolí organizovat diskuse o lokálních otázkách (pískoviště, kontejnery, bezpečí) – například propůjčením prostor a technickým zázemím. Podporujeme praxi, kdy aktivní občané či spolky mají ve své lokalitě zastoupení v odborných komisích, jež pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

Ukončíme radniční klientelismus přetrvávající od devadesátých let minulého století. Taková správa města do 21. století nepatří. Pojďme společně otevřít radnici, začít žít naše město, náš městský obvod v duchu současnosti. Radnici Prahy 2 je třeba řádně vyvětrat!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu