Praha 2 hledá nového ředitele/lku pro ZŠ Botičská

Praha 2 hledá nového ředitele/lku pro ZŠ Botičská

Upozorňujeme na důležitou informaci, která mohla lehce uniknout vaší pozornosti – hledá se nový ředitel/ředitelka ZŠ Botičská od školního roku 2021/2022

Prosíme o sdílení a rozšíření této informace, z více stran se k nám dostávají zprávy, že zrovna tato základní škola nový impuls pro moderní a kvalitní vzdělávání dětí opravdu potřebuje. Praha 2 jako zřizovatel školy si s oslovením co nejširšího možného spektra kvalitních zájemců hlavu neláme.

Termín přihlášky je vpravdě šibeniční – výběrové řízení bylo vyvěšeno 24. 2. 2021 a přihlášky musí být na radnici nejpozději 26. 3. 2021, tedy lhůta je 30 dní, což by byl velmi krátký interval i pro dobu bez nouzového stavu. Shodou okolností visí na stejné úřední desce Prahy 2 i výběrové řízení na ředitele ZŠ Mazurská v Praze 8 – s termínem téměř 2,5 x delším. Tím nutně vzniká otázka, jestli chce radnice skutečně hledat z co nejširší palety uchazečů kvalitního kandidáta, nebo chce jen jmenovat někoho již dříve neveřejným způsobem vybraného.

Na webových stránkách školy či Prahy 2, kromě úřední desky „volná místa”, jakoukoliv informaci ohledně tohoto výběrového řízení ke dni 8. 3. 2021 nenajdete. Kvalita ředitelů a ředitelek základních škol je přitom pro obyvatele městské části zcela zásadní.

Piráti v Praze 2 dlouhodobě prosazují otevřená výběrová řízení na místa ředitelů, chceme vybírat ředitele a ředitelky kvalitní a s moderní vizí rozvoje školy. Nechceme dosazovat ředitele po známosti ani podle tradice, ale na základě odbornosti a vize v souladu s dlouhodobou strategií vzdělávání města a městských částí.

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Základní školy, Praha 2, Botičská 8

Městská část Praha 2 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy

Základní školy, Praha 2, Botičská 8 zřizované městskou částí Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • vzdělání podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
 • řídící a organizační schopnosti
 • znalost práce na PC
 • znalost školské problematiky a předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • znalost českého jazyka

K přihlášce doložte:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis
 • koncepci rozvoje ZŠ Botičská (maximálně 5 stran formátu A4)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší tří měsíců)
 • případně úředně ověřenou kopii dokladu potvrzující znalost českého jazyka podle § 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději

do 26. 3. 2021 do 16:00

Přihlášky s doklady zasílejte poštou na adresu:

Úřad městské části Praha 2 odbor školství nám. Míru 20 120 39 Praha 2 nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20.

Obálku označte slovy: „Konkursní řízení ZŠ Botičská – neotvírat


foto: CC BY 4.0, ŠJů, Wikimedia Commons

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu