Je stále více zřejmé, že vzdělání vedoucí děti k samostatnému kritickému myšlení je zásadní nejen pro jejich orientaci v současném informacemi přesyceném světě, ale také pro udržení občanské společnosti západního typu. Základní škola je pro kvalitu takového vzdělání klíčová, tady se formuje vztah dítěte k informacím, k jejich třídění a také se zde tvoří základní schopnost dětí argumentovat a vést dialog. Praha 2 by tedy měla přistupovat ke svým základním školám především koncepčně a se srozumitelně formulovanými dlouhodobými cíli a alespoň rámcově měřitelnými výsledky. Praha 2 ovšem žádnou takovou dlouhodobou koncepci nemá a nemá ani žádného odborníka, který by měl tuto oblast takříkajíc na plný úvazek. Městská část bohužel udržuje jen nezbytnou provozní a metodickou agendu, tedy zjednodušeně řečeno, pasivně eviduje výroční zprávy jednotlivých škol, hasí průběžně vznikající ad hoc problémy a zajišťuje hmotnou podporu školních budov. Kvalita vlastního vzdělávání tak stojí a padá s kvalitou jejich jednotlivých vedení, promyšlená pomoc ze strany zřizovatele chybí. Gesční radní pro oblast školství je zároveň ministryní obrany, což také příliš nesvědčí o tom, že vzdělávání je pro současné vedení radnice prioritou. Jistý důraz je ze strany vedení Prahy 2 viditelně kladen na pohybové aktivity dětí, což je jistě správné, určitě by však tato oblast neměla být těžištěm vzdělávací koncepce městské části. Radnice Prahy 2 zkrátka školy udržuje, ale nerozvíjí.

Noviny Prahy 2, březen 2022